เคร่องมือดาวนโหลดวิดีโอ Twitter

ดวน์โหลดวิดโอ Twitter ในรูปแบบ HD

วิธีช้เครื่องมือดาวน์โหลวิดีโอ Twitter น้

หากต้อการดาน์โหลดวิดีโอจาก Twitterคณสามารถเริมต้นได้โดยใช้เว็บไซตของเรา เป็นเรื่องง่าย ละคุณสามารถทำได้จากอปกรณ์ใดๆ ที่มีเว็บเบรว์เซอร์ ไม่ว่าคุณจะใชระบบปฏิบัตการใดก็ตาม ไม่ว่าคุณจใช้ Windows 7, Windows 10, Mac, Linux, Ubuntu หรือย่างอื่น ว็บไซต์ของราก็เข้ากันได้ สิ่งเดยวที่จับได้ก็คือ เมื่เทียบกับการใช้ส่วนขยยเบราว์เซอ์แล้ว ยังมขั้นตอนเพิมเติมอีกขั้นตอนหนึ่งี่เกี่ยวข้ง แต่ไม่ต้งกังวล ฉันจะอธิบายรายะเอียดทั้งมดให้คุณทราบด้านล่างี้

ขั้นตอนี่ 1

ข้นแรก โปรด้นหาวิดีโอี่คุณต้องการดาวน์โหลบน Twitter จากนันคัดลอกลิงก์ของวิดีโจากแถบที่อู่ ถ้าใช้แพ Twitter อย่างเ็นทางการ ก copy ลิงค์จากถบ popup "Share" ได้

ขั้นตอนที่ 2

ในการเิ่มต้น ให้เปิดเครื่องือดาวน์โหล Twitter ของเว็บไซต์ของเรานแท็บใหม่ จากนั้นเพียวาง URL ทวีตลในแบบฟอร์มี่อยู่ด้านบนของหน้า สดท้ายให้คลิก ปุ่ม "ดาวน์โหลด"ทางด้านขวา จากนั้นคุณะถูกนำไปยังหน้าที่มีิงก์ไปยังวดีโอ

ขั้นตอนที่ -3

หังจากคลิกป่ม ภายในไมกี่วินาที หน้าใหม่จะปากฏขึ้นพร้มกับลิงก์ดาวน์โหลดต่งๆ จากนั้นคุณสามารถเลอกตัวเลือกุณภาพวิดีโอที่เหมาะกบคุณและดาว์โหลดวิดีโอจาก Twitter ต่อป

บันทึก! ครื่องมือดวน์โหลด Twitter ของเว็บไซตของเราไม่มเนื้อหาที่มีลิขสิทธิและไม่รองรบการแชร์ไฟล์โดยไม่ไดรับอนุญาต วิดีโอทั้งหดจะถูกจัดเ็บโดยตรงจาก Twitter CDN

าวน์โหลดวิดีโอ Twitter โดยช้เว็บไซต์องเรา

โปรแรมรักษาวิดโอ Twitter บนเว็บไซต์ของเรได้รับการอกแบบมาเพื่อให้การดาว์โหลดวิดีโ Twitter ในรูปแบบ HD เร็วขึ้นละราบรื่นยิ่งขึ้น เมือเทียบกับวิธีการคัดลกและวางแบบั้งเดิม มัทำงานได้อยางไร้ที่ติบนทุกเบราวเซอร์ ไม่ว่าคุณจะใช้อปกรณ์พกพาหือคอมพิวเตอร์เดสก์ท็ป ค้นพบวิธีการบันทึกวดีโอ Twitter และปลงเป็น MP4 โยทำตามคำแนะนำทีละขั้ตอนด้านล่า

เหลานี้เป็นลิก์ดั้งเดิม:
https://twitter.com/Eminem/status/943590594491772928
https://mobile.twitter.com/Eminem/status/943590594491772928

คำถมที่พบบ่อย - คำถามที่พบบ่อย

ฉันามารถดาวน์หลดวิดีโอส่วนตัวจาก Twitter ได้หรือไม

ไม่ คุณไม่สามาถดาวน์โหลดวิดีโอส่วนัวจาก Twitter โดไม่ได้รับอนุญาตหรือกรเข้าถึงทีเหมาะสม วิีโอส่วนตัวน Twitter มีไว้สำหรับการจำัดการรับชมดยผู้ใช้บางราย และการาวน์โหลดโดยไม่ได้รับนุญาตจะเป็การละเมิดข้อกำหนดในกรให้บริการละนโยบายความเป็นส่วนัวของ Twitter

วิธีใช้ครื่องมือดวน์โหลดวิดีโอ Twitter สำหรบ iPhone

To download Twitter videos to your iPhone or convert them to MP4, you can use Our WebsiteTwitter.com. If you have iOS 13 or newer, you can save videos in Safari. For iOS 12 and older, you'll need the "Documents by Readdle Inc." app from the App Store, along with our website.

Copy the URL of the tweet containing the video in the Twitter app or a web browser -> Tap the share button and select "Copy Link" from the menu -> Go to our Twitter download app on your iPhone and paste the link in the form at the top of the page -> Hit the Twitter download button, and within seconds, you'll get the download links

Note:กระบวนการน้ช่วยให้คุณบันทึกวิดโอ Twitter ไปยัง iPhone ของคุณในูปแบบ MP4 ได้ย่างง่ายดาย

โปแกรมดาวน์โลด Twitter ของเว็บไซต์ของเามีข้อจำกัหรือไม่?

แน่นอน่าคุณสามารถบันทึกวิดโอจาก Twitter แลแปลงเป็น MP4 ด้บ่อยเท่าที่คุณต้องาร อย่างไรก็ตาม มีความ่าช้า 3 วินาทีระหว่างกรกดปุ่มดาว์โหลดสำหรับการดาวน์โลดต่อเนื่อกัน ความล่ช้าเล็กน้อนี้มีไว้เพื่อจัดการโลดของเซิร์เวอร์และรักษาความเร็ในการดาวน์หลดที่เหมาะสมที่สุด

จะบันทกวิดีโอ Twitter น Android ได้อย่างไร?

การดาวน์โหลดวิดีโอ Twitter บน Android เป็นกะบวนการที่ไม่ซับซ้อนึ่งเกี่ยวของกับการปฏิบัติตามคำนะนำสามขั้ตอนที่ระบุไว้ข้างต้น ันเป็นกระบวนการง่ายๆ ังนั้นลองดูสิ แล้วคุณะเห็นว่ามันง่ายแค่ไห!

วิธีารใช้โปรแกรมแปลงวิดีอ Twitter?

ง่ายมากอย่างเหลือเชือ – ไปที่ twvid.net ซึ่งเป็นหึ่งในเครื่งมือดาวน์โหลดวิดีโอ Twitter ที่เร็วทีสุด วางลิง์วิดีโอ Twitter องคุณ กด Enter ล้วตกลง! วิีโอของคุณพร้อมสำหรับารดาวน์โหลแล้ว แปลงวดีโอ Twitter เป็ MP4 ได้อย่าง่ายดายด้วยกระบวนการท่ไม่ยุ่งยา

ไฟล์ูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ขอฉันอยู่ที่หน?

ามค่าเริ่ม้น ไฟล์จะถกจัดเก็บไวในโฟลเดอร์ "ดาวน์โหลด" องเบราว์เซอร์ของคุณ บอุปกรณ์เดสก์ท็อป เช่น Windows, macOS, Linux และื่นๆ โดยทัวไปโฟลเดอรนี้จะอยู่ในโฟลเดอร์ "Documents" คุณสามารถเข้าถึงปรวัติการดาว์โหลดได้โดยกด CTRL+J บน Windows หรือ CMD+J บน macOS ซึ่งคุณจะพไฟล์ที่คุณันทึกไว้ก่อนหน้านี้

บน iPhone หรืออุปกรณ Android การค้นหาโฟลเดอร์น้เป็นเรื่อง่าย เพียงตะชื่อโฟลเอร์บนแถบค้นหาของโทรศพท์หรือแท็เล็ตของคุณ โปรดทราบว่อย่าสับสนระหว่างแถบคนหาของโทรศพท์กับแถบค้นหาของเว็เบราว์เซอรของคุณ

ติดต่อเรา

หากคุณมีปัหา คำถาม หรอข้อเสนอแน โปรดติดต่เราผ่านทางhello(@)twvid.net.com